# JS 中的浅拷贝

JavaScript的数据类型分为基本数据类型和引用数据类型

对于基本数据类型的拷贝,并没有深浅拷贝的区别,深浅拷贝都是对于引用数据类型而言的

# 什么是浅拷贝

 1. 基本数据类型的特点:直接存储在栈(stack)中的数据
 2. 引用数据类型的特点:存储的是该对象在中引用,真实的数据存放在堆内存
  浅拷贝只复制指向某个对象的指针,而不复制对象本身,新旧对象还是共享同一块内存
  只复制引用,而未复制真正的值
 • 当把一个对象赋值给一个新的变量时,赋的其实是该对象的在栈中的地址,而不是堆中的数据。也就是两个对象指向的是同一个存储空间,无论哪个对象发生改变,其实都是改变的存储空间的内容,因此,两个对象是联动的

 • 浅拷贝是按位拷贝对象,它会创建一个新对象,这个对象有着原始对象属性值的一份精确拷贝。如果属性是基本类型,拷贝的就是基本类型的值;如果属性是内存地址(引用类型),拷贝的就是内存地址 ,因此如果其中一个对象改变了这个地址,就会影响到另一个对象。即默认拷贝构造函数只是对对象进行浅拷贝复制(逐个成员依次拷贝),即只复制对象空间而不复制资源

let arr = [1, 2, 3];
let newArr = arr;
newArr[0] = 100;
console.log(arr); // [100, 2, 3]
1
2
3
4

直接赋值的情况,不涉及任何拷贝。当改变 newArr 的时候,由于是同一个引用,arr 指向的之也跟着改变

浅拷贝

let arr = [1, 2, 3];
let newArr = arr.slice(); // 浅拷贝
newArr[0] = 100;
console.log(arr); // [1, 2, 3]
1
2
3
4

当修改 newArr 的时候,arr 的值并不改变,这是因为 newArr 浅拷贝后的结果,newArr 和 arr 现在引用的不是同一块空间,这就是浅拷贝
这会带来一个潜在的问题:

let arr = [1, 2, {val: 3}];
let newArr = arr.slice();
newArr[2].val = 100;
console.log(arr); // [1, 2, {val: 100}]
1
2
3
4

这是浅拷贝的限制所在,它只能拷贝一层对象,如果有对象的嵌套,那么浅拷贝将无能为力。

# 实现浅拷贝

# 1. 手动实现

const shallClone = (target) => {
 if (typeof target === 'object' && target !== null) { // 判断是不是对象
  const cloneTarget = Array.isArray(target) ? [] : {};
  for (let prop in target) {
   if (target.hasOwnProperty(prop)) { // 是不是对象自身的属性
    cloneTarget[prop] = target[prop]; // 如果是对象的话,遍历这个对象,依次赋值
   }
  }
  return cloneTarget;
 } else {
  return target; // 不是对象的话直接返回引用拷贝
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# 2. Object.assign

let obj = {name: 'Horace', age: 20};
const obj2 = Object.assign({}, obj, {name: 'David'});
console.log(obj2); // {name: 'David', age: 20}
1
2
3

Object.assign() 拷贝的是对象的属性的引用,而不是对象本身

# 3. concat 浅拷贝数组

let arr = [1, 2, 3];
let newArr = arr.concat();
newArr[1] = 100;
consoleo.log(arr); // [1, 2, 3]
1
2
3
4

# 4. slice 浅拷贝

slice 会对数组的指定部分进行一份浅拷贝

# 5. ...展开运算符

let arr = [1, 2, 3];
let newArr = [..arr]; // 跟 arr.slice() 是一样的效果
1
2
Last Updated: 5/6/2020, 11:48:16 AM